Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας

Έν συντομία... τα αναφερόμενα στο βιβλίο.

   Σε γενικές γραμμές η Δημοκρατία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από εκλογές και άξιους πρωθυπουργούς, δραστήριους βουλευτές, 'τσαχπίνηδες', 'χαρισματικούς'  κλπ, που με περισσή "πολιτική" επιστημοσύνη νομοθετούν  πχ για το πόσες  ημέρες ή εβδομάδες  μπορεί ένα εισαγόμενο γάλα  να ονομάζεται φρέσκο στην τοπική αγορά... αλλά η Δημοκρατία προϋποθέτει Κοινωνία Οικογενειών που αποσκοπεί  στην από Κοινού εξυπηρέτηση των βασικών αναγκαίων προϋποθέσεων και πραγμάτων που απαιτούνται για την επιβίωση όλων των μελών των Οικογενειών, και σε αυτό δεν χωρά καμία "Κοινωνική ανισότητα".

   Αυτά τα  "πράγματα και προϋποθέσεις" τα Αγαθά δηλαδή που χρειάζονται  για την επιβίωση όλων των μελών των Οικογενειών που αποτελούν αυτή την Κοινωνία, είναι πολλά, όπως πχ ο αναγκαίος ζωτικός χώρος, ο αέρας το νερό  η τροφή ,  η ασφάλεια από φυσικούς και άλλους κινδύνους κλπ..

   Για όλα αυτά τα παραπάνω Αγαθά, και για όσα επιπλέον είναι απαραίτητα για την επιβίωση των μελών των Οικογενειών, προνοούν και μεριμνούν όχι μόνο για  το σήμερα, αλλά και για το αύριο των μελλοντικών γενιών, καθώς και για την απρόσκοπτη  Αυτάρκεια και Επάρκεια των Αγαθών αυτών,  και  φροντίζουν από  Κοινού παράλληλα με τις ιδιωτικές των υποθέσεις, όλα τα ικανά προ τούτο  μέλη των Οικογενειών, που συμμετέχουν σε αυτή την Κοινωνική συμφωνία δηλαδή συμμετέχουν στην Κοινωνία.

   Αυτά τα "ικανά μέλη των Οικογενειών" δεν είναι τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα  Παιδείας, Μόρφωσης και Εκπαίδευσης όχι όμως της όποιας τυχαίας 'παιδείας', της όποιας τυχαίας 'μόρφωσης' και της όποιας τυχαίας  'εκπαίδευσης', αλλά αποκλειστικά της Κοινωνικής  Παιδείας, της Κοινωνικής Μόρφωσης και της Κοινωνικής Εκπαίδευσης που προσφέρει η υπάρχουσα Κοινωνία των Οικογενειών και εμπεριέχει τους Κοινωνικούς σκοπούς και τους Κοινωνικούς στόχους της.

    Αυτά λοιπόν τα ικανά μέλη των Οικογενειών που διαθέτουν Κοινωνική  Παιδεία, Κοινωνική Μόρφωση και Κοινωνική Εκπαίδευση είναι οι Πολίτες.

   Οι Πολίτες έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που ονομάζεται Πολιτισμός και ο ζωτικός τους χώρος όπου ζουν ονομάζεται  Πολιτεία,  Πολιτισμός είναι λοιπόν,  ο επιλεγμένος τρόπος ζωής των Πολιτών που όχι μόνο δεν βλάπτει αλλά αντιθέτως υπηρετεί τα συμφέροντα της Κοινωνίας των.  (Αν ο τρόπος ζωής των Πολιτών βλάπτει τους σκοπούς της Κοινωνίας των, που ως γνωστόν είναι η εξασφάλιση επιβίωσης όλων των συμμετεχόντων στην Κοινωνία, τότε οι Πολίτες βλάπτουν τους εαυτούς των... δρώντας βαρβαρικά και  όχι Πολιτισμένα, αυτή είναι η διαφορά του βάρβαρου  από του Πολίτη καθώς τα Ήθη και τα Έθιμα του Πολίτη που χαρακτηρίζουν και εξυπηρετούν τον Πολιτισμό του, δεν τα αναγνωρίζει ούτε τα συμμερίζεται ο βάρβαρος δρώντας καταστροφικά σε βάρος του Πολιτισμού, άρα σε βάρος και του Πολίτη.)

 Τα συμφέροντα της Κοινωνίας των Πολιτών περιστρέφονται γύρω από το αρχικό Κοινωνικό ζητούμενο των Οικογενειών δηλαδή το μέγιστο Αγαθό, που δεν είναι άλλο από αυτό που ορίζει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης - επιβίωσης, δηλαδή πρωταρχικό και μέγιστο Κοινωνικό Αγαθό είναι αυτή καθαυτή η Επιβίωση και μάλιστα Επιβίωση για όλες τις Οικογένειες που συμμετέχουν αυτής της Κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, πράγμα πάνω στο οποίο  εδράζει και το όποιο επί πλέον δίκαιο πέραν αυτού του πρωταρχικού Κοινωνικού δικαίου, το οποίο αναπτύσσουν και αποδέχονται και υπηρετούν οι Πολίτες.

 Η φροντίδα των Πολιτών για τα παραπάνω τους οδηγεί σε απορίες, προβληματισμούς, προτάσεις και αποφάσεις που παίρνουν  όλοι μαζί από  Κοινού σε μιας μικρής έκτασης Πολιτεία, ενώ σε μεγάλης έκτασης Πολιτεία τις αποφάσεις τις παίρνουν, χωρισμένοι σε ομάδες και τοπικά στους Δήμους που ανήκουνκαι στην συνέχεια  υποστηρίζουν και πραγματοποιούν τα αποφασισθέντα από Κοινού, ενώ εκπρόσωποι των Πολιτών αναλαμβάνουν για μικρό χρονικό διάστημα και διαδοχικά την επιτήρηση και επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των παραπάνω αποφάσεων σε όλη την επικράτεια ης Πολιτείας των.

 Αυτοί οι προερχόμενοι από τους Δήμους εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι των Πολιτών  ολοκληρώνουν αυτό που λέμε Δημοκρατία, αυτοί βέβαια δεν είναι άνθρωποι ανώτεροι των Πολιτών ώστε να αποφασίζουν για αυτούς αλλά αυτοί είναι υπηρέτες των, για όσο καιρό έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Πολίτες για να επιβλέπουν την εφαρμογή των αποφάσεων των Πολιτών.

 Πολιτικός (άνδρας ή γυναίκα) είναι ο  κάθε Πολίτης που τίθεται με λόγια και έργα στην υπηρεσία του Κοινού καλού συμβάλλοντας ανάμεσα στα άλλα και στην Ομόνοια και όχι στην διχόνοια των Πολιτών.

 Εδώ εμείς δεν υποδεικνύουμε κάποιον ανώτερο μας για να μας κυβερνά.

Εμείς εδώ θέλουμε να κυβερνήσουμε τον εαυτό μας.

 Η πρόταση μας είναι να φέρουμε τους εαυτούς μας στο  επίπεδο του Πολίτη  ασχολούμενοι  με τα Κοινωνικά θέματα που δεν είναι άλλα από την δημιουργία και διατήρηση υποδομών και προϋποθέσεων για μια ελάχιστη αλλά σίγουρη και ασφαλή ζωή όλων μας και μετά ας επιδιώξει ο καθένας ότι θέλει και αγαπά αρκεί αυτό να μην γίνεται σε βάρος του  Κοινωνικού ζητούμενου που προαναφέραμε.

Δημοκρατία δεν είναι το να έχουμε ψηφίσει έναν χαρισματικό ηγέτη για να μας κυβερνά όσο καιρό είναι καλά ο άνθρωπος και μετά να ψάχνουμε για άλλον 'χαρισματικό' και μέχρι να τον βρούμε να δεινοπαθούμε.

 

Δημοκρατία είναι να "καλλιεργούμε Κοινωνικά" μέσω της Παιδείας της Μόρφωσης και της Εκπαίδευσης, ώστε να έχουμε Πολίτες που καθοδηγούν - κυβερνούν τον εαυτό τους στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοινωνίας, που όπως είπαμε αυτοί οι σκοποί δεν είναι άλλοι από μια ασφαλή ζωή και μάλιστα διαχρονικά όλων των μελών των Οικογενειών που αποτελούν αυτή την Κοινωνία με την απαραίτητη συμβολή, προς τούτο τον σκοπό, όλων των Πολιτών.

Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα 'περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας,' ή όσα από τα παραπάνω  έχουν ειπωθεί σωστά, μας βρίσκουν σύμφωνους όλους, και ότι όλοι έχουμε διάθεση να συμβάλλουμε σε αυτά, και για αυτό ζητάμε την συμβολή όλων, στην καλύτερη και απλούστερη διατύπωση καθώς και την διάδοση, όχι του νοήματος του περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας, που όπως είπαμε όλοι λίγο πολύ το διαθέτουμε εσωτερικά, αλλά  αλλά την διάδοση της συνήθειας να ασχολούμεθα καθημερινά με το θέμα Κοινωνία και Δημοκρατία και ότι άλλο περιλαμβάνει, όπως Παιδεία, Μόρφωση, Εκπαίδευση, Πολίτη, Πόλη, Πολιτεία, Πολιτισμό, Πολίτευμα κλπ.

 

Και όλα αυτά δεν ελπίζουμε βέβαια ότι θα γίνουν πραγματικότητα με "αγωνιστικές αναρτήσεις στο ιντερνετ" αλλά με Δημόσιες συζητήσεις που ο κάθε ένας από εμάς θα οργανώνει στην γειτονιά του έστω και μόνος του στην αρχή, καλώντας τους συνανθρώπους - συμΠολίτες του για την επίλυση κάθε Κοινού θέματος. 

Με το θάρρος της γνώμης  και καλοπροαίρετα Τρουλλινός Γιώργης.

HOME επισκέψεις σελίδων : 2713 σχόλια:3 thateron@poteron.gr

 Παρουσίαση των

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

 σκέψεων και απόψεων

Το "περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας" έχει τυπωθεί και διανεμηθεί σε περιορισμένο αριθμό (αυτοέκδοση). Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα επιπλέον δωρεάν διάθεσης του σε ενδιαφερόμενους (επικοινωνήστε στο email thateron@poteron.gr) που επιθυμούν να το διαβάσουν με απώτερο στόχο να σχολιάσουν τυχόν κακώς κείμενα σφάλματα κλπ, ανά παρουσιαζόμενη σελίδα, (134 συνολικά). Σκοπός του όλου επιχειρήματος είναι τα αναφερόμενα στις σελίδες που παρουσιάζονται.
 
 

Από 10/02/19  με την άδεια του συγγραφέως

εμφανίζονται οι πρώτες 20 από τις 134 σελίδες

από το βιβλίο Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

Τα συγγραφικά κλπ δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

.

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας. 

.
 
 
HOME επισκέψεις σελίδων : 2713 σχόλια:3 thateron@poteron.gr